Bilgi Edinme Kanununa göre vermiş olduğunuz dilekçeye usulüne uygun yanıt verilmez ise ya da yanıt tatmin edici değilse Ankara’da bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna başvuru yapılır.

Bir başvuru örneği sonrası bu kurulun vermiş olduğu bir kararı örnek olması açısından yayınlıyoruz .

Öte yandan size yasanın bizi ilgilendirecek bölümlerini de birkaç maddede özetleyebilecek şekilde ayrı bir word dosyası olarak ekliyoruz Buradaki bilgileri de okumanızı tavsiye ederiz. Bizi ilgilendiren oldukça açık ve yol gösterici maddeler bulunmaktadır.

Ayrıca başvuru dilekçesinin sonuna da bu maddelerden bazılarını eklemeyi uygun gördüm.

Bilgi Edinme Yasasında belki bilmiyorsunuzdur diye başka bir bilgi daha vermek isterim. :

Yetkili makamın /kurumun size süresinde yanıt vermemesi halinde yapılacak itiraz yolu için BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU kurulmuştur. ( bunu bir çeşit üst temyiz yolu gibi düşünebilirsiniz ). Buranın da Yargıtay gibi kararları oluşmaya başlamıştır. Yol göstermesi açısından verilmiş birkaç kararı da bu dosyaya ekliyorum. Yani başvurunuzdan zamanında sonuç alamaz iseniz ( 15 gün ) , bu bilgi edinme kuruluna başvurabileceğiniz gibi bu görevini savsaklayanlar için ceza yaptırımları da düzenlenmiş.

Umarım hukukun bu çetrefilli yollarını göstererek sizleri sıkmamışımdır. Deneyerek, mücadele ederek daha iyi yolları bulacağız. Suyun bu dar kanallardan akışını sağlamaya başladık. Devamı da gelecektir.

Hepinize başarılar

 

Örnek 1:
T.C. 
 BİLGİ EDİNME
DEĞERLENDİRME
   KURULU Karar No.                           2004/58                                  İlgili Kanun/Madde
Karar Tarihi:                      31.08.2004                             4982 S.BEHK/12
Kurula Başvuru Tarihi :   06.07.2004

İTİRAZ YOLLARININ VE SÜRELERİNİN BİLDİRİLMESİ.
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSUNUN REDDİ

ÖZETİ :

Bir başvurunun reddedilmesi halinde, 4982 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik gereğince başvuru sahibine “karşı başvuru (itiraz) yollarının ve sürelerinin” belirtilmesi gerekirken bu yükümlülüğün yerine getirilmediği, bu ve benzeri hususlarda kanun ve yönetmelik hükümlerinin daha hassas ve bir şekilde uygulanması yolunda ilgili personelin dikkatinin çekilmesi gerekir.

İtiraz Eden : A.K.
Başvurunun Yapıldığı Kurum veya Kuruluş : Diyarbakır Valiliği
A.K.’un itirazının kısmen KABULÜ ile,

1- Başvuru sahibinin talep ettiği bilgi ve belgelerden (1), (2), (3), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) ve (17) numaralı maddelerde istenen soruşturma dosyaları ile yazıların içeriklerinin incelenerek, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 18 ve 19 ve 21’nci maddeleri kapsamına giren bilgi ve belgeler ile üçüncü şahıslarla ilgili bilgi ve belgeler çıkarıldıktan sonra kalan açık bilgi ve belgelerin başvuru sahibinin erişimine sunulmasının gerektiği,

2- Başvuru sahibinin talep ettiği bilgi ve belgelerden (4) numaralı maddede istenen Milli Eğitim Müdürlüğü’nün (Teftiş Kurulu) 12.03.2002 tarihli ve 11/2169 sayılı yazısının ve (5) numaralı maddede istenen Valilik onay yazısının yukarıda belirtilen çerçevede değerlendirilmesi; (4) numaralı maddede yer alan “ve bu yazının bulunduğu dosyanın tamamı” talebinin Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi gereğince “genel nitelikte” olduğundan, (5) numaralı maddede yer alan “Bismil Kaymakamının Mart 2003 tarihli 2-iki-yazısı” talebinin ise söz konusu Yönetmeliğin 16’ncı maddesi gereğince tam tarih ve sayıları belirtilmediğinden “yeterince açık ve anlaşılır olmadığı” gerekçesiyle REDDEDİLMESİNİN gerektiği,

3- Bir başvurunun reddedilmesi halinde, 4982 sayılı Kanunun 12’nci maddesi ve söz konusu Yönetmeliğin 18’inci maddesi gereğince başvuru sahibine “karşı başvuru (itiraz) yollarının ve sürelerinin” belirtilmesi gerekirken bu yükümlülüğün yerine getirilmediği, bu ve benzeri hususlarda mezkur Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin daha hassas bir şekilde uygulanması yolunda ilgili personelin dikkatinin çekilmesi,

hususlarının Diyarbakır Valiliği’ne bildirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Örnek 2:

            T.C.
    BİLGİ EDİNME
DEĞERLENDİRME
       KURULU 

Karar No.                           2004/91         İlgili Kanun/Madde
Karar Tarihi  :                    20.09.2004               4982 S.BEHK/5,29
Kurula Başvuru Tarihi :    06.08.2004

– İÇ İŞLERİ BAKANLIĞININ CEZAİ YAPTIRIMI
– BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN CEVAP
VERME ZORUNLULUĞU
– SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA HAKKI
– İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMASI

ÖZETİ :

Başvurusuna cevap vermeyen Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında.
a) İçişleri Bakanlığı’na 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca cezai işlem yapılması için şikayette bulunabileceği,

b) Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunabileceği,

c) İdari yargıda dava açabileceği, hk.

Başvurunun yapıldığı Kurum veya Kuruluş : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İtiraz Eden : A.A.

KARAR :

A.A’nın itirazının KABULÜ ile,

1- Başvurusuna cevap vermeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında.
a) İçişleri Bakanlığı’na 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 29 uncu maddesi uyarınca cezai işlem yapılması için şikayette bulunabileceği,

b) Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabileceği,

c) İdari yargıda dava açabileceği,

hususlarında A.A.’ın bilgilendirilmesine,

2- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 5 inci maddesine göre kurum ve kuruluşların kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru olarak sonuçlandırmak yükümlülüğü bulunduğu, 11 inci maddesine göre başvuruları kural
olarak 15 iş günü içinde cevaplamak zorunda oldukları, yine anılan Kanunun 12 nci maddesi ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi halinde de red gerekçesi ile buna karşı yapılabilecek başvuru yolları ve sürelerinin 15 iş günü içinde başvuru sahibine bildirilmesinin gerektiği ve kamu görevlilerinin ihmali veya kusurlu davranışları nedeniyle başvurunun süresi içinde cevaplanmamasının Kurumun cevap verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı, ancak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bu yükümlülüklerin hiç birisini yerine getirmediği, bu bakımdan söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinde ihmali, kusuru veya kastı bulunan ilgililer hakkında 4982 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde cezai işlem yapılmasını teminen adı geçen Belediye Başkanlığı’na yazılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Paylaş