İç İşleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanlığına yazılan dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

 

Konu: Bakırköy Belediyesi hakkında mali ve idari denetim, soruşturma ve yasaya aykırı olarak dere yatağına yapılan sahipsiz hayvan bakımevinin taşıttırılması  hakkında.

 

İç İşleri Bakanlığına,
Bakırköy Belediyesi, yasaları ihlal ederek DERE YATAĞINA sahipsiz hayvanlar için bakımevi yaptırmıtır. Derenin ilk taşkınında kafesler içinde ki bu hayvanlar boğularak öleceklerdir. Yasada bu durum açıkca hükme bağlanmasına rağmen Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’in emir ve onayı ile bu yasa ihlali yapılmıştır. (Hayvanları Koruma Kanunu 22 madde d- Dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerinde olmamalıdır.)
Belediyenin şu andaki bakımevinde yıllardır hapsedilen hayvanlar bu yeni yere Başkan Ateş Ünal Erzen’in emri ve onayı ile taşınmış, bu hücrelere sokaklardaki diğer küpeli köpeklerin de toplanmasına başlanılacağı bilgisi gerçekleşti.
Yerleşim alanının ortasına yapılan bu bakımevindeki köpeklerin havlama sesleri yakınlardaki apartmanlara gittiği için, belediye görevlileri her gece hayvanları kapalı odalalara adeta üst üste yığmaktadırlar.
bakirkoy_bakimevi_2012_1Bu bakımevinin gerek istinat duvarına ve gerekse beton zeminine TRİLYONLARCA lira gömülmüş, bu TRİLYONLAR ise ilk taşkında tüm hayvanların boğulacağı (uzmanlarca ifade edilmiştir) dere kenarına harcanmıştır.
1. Bakırköy Belediyesinin “İç ve Dış denetim 5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereği denetlenmesini, devletin uğratıldığı  zararın belirlenerek mali ve cezai işlem yapılmasını,
2. Ayrıca “bakımevinin yasalara aykırı kurulup hayvanlar için ölüm kampı haline getirilmesi” açısından da hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü bağlamında İçişleri Bakanlığınız tarafından soruşturma açılıp denetlenmesini,
3. Belediyenin sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerde büyük aksamalar olduğu, bu durumun sadece hayvanların yaşam hakkını değil, aynı zamanda halkın huzur ve esenliğini de olumsuz etkilediği apacık ortadadır. Bu durumun İçişleri Bakanlığının talebi ile yetkili sulh hukuk hakimi tarafından belirlenerek İçişleri Bakanlığının bu barınağın koşullarının yasalara ve vicdana, ahlaki normlara uygun hale getirilmesini istemesini, bu bakımevini bakanlıktan gelecek müfettişlerce denetlenmesini, bu denetim aşamasında gönüllü kişilerin de bilgilerine baş vurulmasını,
4. Olası bir sel taşkınında tüm hayvanların kapalı kafeslerde boğularak öleceği uzmanlarca da belirlenmiş olması nedeniyle, bakımevinin acilen buradan KALDIRILMASINI talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.
AD SOYAD:
TC KİMLİK NO:
TEL:
MAİL:
Dagitim: Cumhurbaşkanlığı, BİMER, Başbakanlık, TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bakırköy Kaymakamlığı, Bakırköy Belediye Başkanlığı, CHP ve AKP genel merkezleri, İl ve İlçe teşkilatları, Basın Kuruluşları
Ek…1.. Dere yatağına ve yerleşim alanlarına yakın yerlerde bakımevi yapılmayacağına ilişkin
Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri..
EK…2…Belediyelerin Denetimi Hakkındaki Kanun
________________________________________________________________
Hayvanlari Koruma Kanunu Uygulama yonetmeligi
MADDE 22 – (1) Geçici bakımevleri kurulacak arazilerin seçiminde dikkat edilecek hususlar;
a) Bölgedeki rüzgâr, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde bulundurulur.
b) Akarsu, göl, deniz ve sulak alanlardan, mezbaha, mandıra ve insan gıdası imâl eden iş yerlerine uzaklığı 9/8/1983
tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
c) Ses ve kötü kokunun yayılmasını önlemek amacıyla yerleşim yeri dışında, ancak ulaşım kolaylığı
olan yerler seçilir.
d) Dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerinde olmamalıdır.
__________________________
Dördüncü Kısım Belediyelerin Denetimi
Denetimin amacı
MADDE 54.  Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
Denetimin kapsamı ve türleri
MADDE 55.  Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.
İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.
Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.
Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.
Faaliyet raporu
MADDE 56.  Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.
Hizmetlerde aksama
MADDE 57.  Belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığının talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda İçişleri Bakanı, hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek belediye başkanından ister.
Aksama giderilemezse, söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden ister.  Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir. Ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankasına bildirilir ve İller Bankasınca o belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilir.
İçişleri Bakanlığının talebi üzerine sulh hukuk hâkimi tarafından alınan karara karşı ilgili belediyece asliye hukuk mahkemesine itiraz edilebilir.
Denetimle ilgili diğer hükümler
MADDE 58.  Denetimin yapılması ve faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

 

Handan Göçer

Haytap Bakırköy Temsilcisi

Paylaş