Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP),  İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı davayı kazanınca,  Büyükçekmece Gölü havzasında hafriyat döküm alanı olarak kullanılan arazinin protokolü  Belediye Meclis kararıyla iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2008’de,  Büyükçekmece Kıraç Beldesi sınırları içindeki büyük bir alanı, “hafriyat toprağı dolgusu ile rekreasyonun sağlanması” için Maliye Bakanlığı’ndan izin aldı. Büyükşehir Belediyesi bu izin ile söz konusu arazinin 10 yıllığına kendilerine kiraya verilmesi için İstanbul Defterdarlığı ile bir protokol yaptı.

 
HAYTAP’ın İtirazı ve Davası

Büyükçekmece Gölü havzasındaki söz konusu arazinin hafriyat toprağı ile doldurulmasıyla ilgili alınan Belediye Meclis kararın iptali için HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Şenpolat, oldukça uzun olan dava dilekçesinin girişinde, itiraz gerekçeleri için şunları belirtmişti:
“Adı geçen bu karar(Belediye Meclis kararı) her ne kadar doğa, çevre ve insan sağlığı açısından iyi bir kararmış gibi gözükse de ekli fotoğraflardan, bilimsel mütalalardan tespit de edileceği  üzere adı geçen parseller zaten yeşil alan olup, özellikle baraj göl havzası içinde olmasından dolayı, gerek sincapların, tavşanların,  kekliklerin, tilkilerin, kuşların, kaplumbağaların  barınma yeri olduğu gibi göçmen kuşların da yüzyıllardır Marmara Denizi’nden sonraki mecburi  uğrak ve dinlenme yeridir. İlkbahar ve sonbahardaki göç sırasındaki son istasyondur. Bir diğer değişle bu bölge zaten doğal yaşama alanı olup, çevresel atıkların , molozların buraya kontrolsüz bir şekilde dökülmesi şeklinde devam eden pratik uygulama (de fakto eylem), hukukileştirilerek (de iuri) hale getirilip, fiilen ve yasal olarak korunabilecek şekilde bir kılıfa sokulmak istenmektedir.

Söz konusu parseller meclis kararında anılanın aksine çöp alanı değildir. Yüz binlerce insanın ve hayvanın yaşadığı, temel su ihtiyaçlarını, temiz hava ihtiyaçlarını karşıladığı hele hafriyat döküm alanı hiç değildir. Pratikte böyle bir şey yapılıyor olsa bile koruma görevini yerine getirmeyen yine idarenin kendisidir. Kaldı ki, bu bölge, İSKİ ve Jandarma çevre timi tarafından sıkı bir şekilde korunmaya çalışılmaktadır. Eğer böyle bir ihmal varsa davalı Büyükşehir belediye başkanlığının zabıta ekiplerinin bu alanları isterlerse kontrol edip, korumayı daha sıkı hale getirebilme ve bu doğal su havzasını etkin bir şekilde himaye etme şansları her zaman bulunmaktadır”.

Yürütmeyi Durdurma Kararı

HAYTAP’ın 2008’de açtığı davayla ilgili olarak İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesi de yaptırarak  10 Ağustos 2009’da yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Şenpolat, “Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi temyize başvurdu. Dava şimdi Danıştay’da.Ancak karar büyük olasılılkla onanacak ” dedi.

Belediye Meclisi kendi kararını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü, HAYTAP’ın açtığı davanın kaybedilmesini ve dava  dosyasının ve bilirkişi raporlarının incelenmesini gerekçe göstererek, İstanbul Defterdarlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı protokolün iptali için Belediye Meclisi’ne teklif sundu. 2 Ağustos 2010 tarihli teklifi 12 Ağustos 2010 tarihli toplantıda değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce alınmış olan ve protokolün dayanağı olan Meclis kararını iptal etti ve davanın kaybedilmesi üzerine aşağıdaki kararı aldı.

Büyükçekmece Gölü havzasının korunması için HAYTAP’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne karşı 2 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORU

HUKUK KOMİSYONU-ヌEVRE VE SAĞLIK

KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

Rapor No: 113

Tarih: 12.08.2010

 

Dosya No: 2010/1675

KONUNUN ÖZÜ: Protokol iptali

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2010 tarihli birleşiminde

2010/1675 sayı ile komisyonumuza intikal eden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi

Müdürlüğü’nün 02.08.2010 tarihli yazısında;

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) 12.06.2008 tarihli protokol

  1. b) 13.08.2008 tarih ve 595935 sayılı Başkanlık oluru
  2. c) 10.08.2009 tarih ve 2008/1476 F. sayılı İstanbul 5. İdare Mahkemesi kararı

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi. Kıraç Beldesi Çakmaklı Mahallesinde bulunan 149 ada 3, 24, 26

(8.400 m yüzölçümlü kısmı hariç), 27 parsel ve 150 ada 3 parsel no’lu araziler ile Kıraç Beldesi, Namık

Kemal Mahallesinde bulunan 621, 622, 1623, 1624, 1625, 1642, 1643 ve 1698 parsel sayılı taşınmazların:

gelişigüzel atık atılmasıyla kirlenmesinin önüne geçilebilmesi için hafriyat toprağı dolgusu ile rekreasyonun

sağlanması amacıyla kullanılmak üzere bir protokolle Başkanlığımıza 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi

Maliye Bakanlığı’nın 11.02.2008 tarih ve 14/3121 -97774/7201 sayılı yazıları ile uygun görülmüş olup,

İstanbul Defterdarlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılan ilgi (a) protokolle

yürürlüğe girerek 10.07.2008 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yer teslimi yapılmıştır.

İlgi (b) Başkanlık Olur’u ile bahse konu sahaların hafriyat toprağı dolgusu ile rekreasyonun sağlanması

amacıyla kullanılmak üzere işletiminin Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından yapılması uygun görülmüştür.

Bu arazilerle ilgili olarak Hayvan Hakları Federasyonu tarafından Belediyemiz aleyhine açılan davada,

dava dosyasının ve bilirkişi raporlarının incelenmesinden; arazilerin özellikli ve belirli bir topografyaya sahip olduğu, engebeli ve tepeli çukurların yer aldığı, göletçiklerin bulunduğu ve göçer kuşların konaklama yeri olduğu, bu nedenle dava konusu arazilerin döküm sahası olarak kullanılamayacağı sonucuna varıldığından, 17.0 8.2008 tarih ve 1739 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis Kararında hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığından, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına İstanbul 5. İdare Mahkemesinin ilgi (c) yazısı ile oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ayrıca söz konusu arazi

lerin bazılarında yüksek gerilim hatlarının bulunması, İSKİ’nın atıksu ve yağmur

suyu kanal çalışmalarının bir kısmını yapmış olması ve bu yüksek gerilim hatları ile kanalların deplase

edilmesinin doğurabileceği olumsuzluklardan dolayı bu alanlarda dolgu çalışmalarına başlanılamamıştır.

Bu nedenlerle söz konusu alanlardaki rekreasyon amaçlı dolgu çalışmalarına başlanılamadığından,

İstanbul Defterdarlığı ile Başkanlığımız arasındaki 12/06/2008 tarihli protokolün iptali hususunda karar

alınmak üzere, yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim denilmektedir.

11

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Teklif konusu, 17.08.2008 tarih ve 1739 sayılı İstanbul Büyükşehir Meclis kararıyla İstanbul,

Büyükçekmece Kıraç Beldesi Çakmaklı Mahallesinde bulunan149 ada 3, 24, 26 27 parsel ve 150 ada 3

parsel no’lu araziler ile Kıraç Beldesi, Namık Kemal Mahallesinde bulunan 621, 622, 1623, 1624, 1625,

1642, 1643 ve 1698 parsel sayılı taşınmazların hafriyat toprağı dolgusu ile rekreasyonun sağlanması

amacıyla İstanbul Defterdarlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan 12.06.2008

tarihli protokolün dayanağı olan Meclis Kararı İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2008/1476 esas ve

10.08.2009 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verildiği anlaşıldığından işbu protokolün iptali

komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Av. Osman KIDIK Av. Abdullah GÜLER Av. Ahmet LÜTFİ AKKUŞ

Hukuk Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Av. İsrafil KAHRAMAN Av. Zümbül ODAMAN TAŞKIN Av. Çetin ELEVLİ

Üye Üye Üye

Av. Eser GÜR Av. Nimet KARABULUT Av. Tuncer ÖZYAVUZ

Üye Üye Üye

Rasim KEKLİK A.Halide ÜMİTFER Ayfer ZEYLAN

Çevre ve Sağlık Başkan Vekili Raportör

Komisyon Başkanı

Ebru KAHRAMAN Hayrullah HASDEMİR Mehmet AKDAŞ

Üye Üye Üye

Mehmet DEMİROK Dr.Sebahattin MERİÇ Prof. Dr. M. Rüstem OLGA

Paylaş