Sahipli ve sahipsiz hayvanlar genelde aynı anda kıyıma uğrayabiliyorlar.

Savcılığı harekete geçirebilmeniz için sahipli hayvanınız için öncelikle türk ceza kanunun 151/2 maddesini kullanın. Bunun için örnek dilekçe ektedir.

5199 sayılı hayvanları koruma yasası  için mahkemeler ve savcılıklar her ne kadar yetkisiz olsa da , etkili bir ceza alabilmek için sahipsiz hayvanlar için başvuracağınız yol GÖREV İHMALİ olmalıdır. Örnek dilekçe aşağıdadır.

********************************************************************************************************

…………  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞIKAYETTE BULUNAN : ……..

ADRES  :

TEL  :  

ŞÜPHELİLER  : 1- …. Belediyesi adına

   Belediye Başkanı

    ( adres ve varsa tel )

 

  2- …. Belediyesi Zabıta Müdürü

    ( adres ve varsa tel )

KONUSU  :  Belediye başkanının görevden alınma izninin İçişleri Bakanlığı’na duyurulması , sahipli köpeğimin öldürülmesi nedeniyle  sanıkların ön ödeme cezasına başvurulmadan hapis cezası ile cezalandırılması için dava açılması

SUÇ DAYANAĞI  :  1- TCK nın 257. maddesinin ihlali nedeniyle görevi

MADDELER                     ihmal suçunun işlenmesi

2-Sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesi

nedeniyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının

ihlali

3- Şahsıma ait haksız yere öldürülen köpeğim nedeniyle

TCK ‘nın 151/2 maddesinin ihlali nedeniyle eyleme karıştığı tesbit edilen diğer tüm şüphelilerin hapis cezası ile cezalandırılması talebi.

SUÇ TARİHİ  : ……..

AÇIKLAMALAR :

1- …… ilçesi içindeki ve  civarındaki pek çok sokak hayvani, bu belediyelerin gözetimi ve denetimi altında silahla vurularak , zehirlenerek öldürülmüştür. Hatta aynı bölgede bulunan bazı sahipsiz hayvanlar ve yavruları da tecavüze uğramış durum basın mensubu kişilerce görüntülenmiş olup olaya şahit olan tanılar da vardır.

2-  Bu eylem her yıl  mevcut yasalara ve ekli olarak sunduğumuz bakanlık ve valilik genelgelerine de aykırı bir toplu katliam olarak devam etmektedir.

3- Belediye öldürme eylemini yakin zamana kadar hep inkar etmiş ve meydana gelen olayın esnaf ve şehir sakinleri tarafından yapıldığını ya da kuduz şüphesi nedeniyle yapıldığını iddia etmiştir .  Eylem belediye çalışanlarınca tüfekle vurma , çuvallar doldurup boş araziye atma ( ki bu arazi Mamak belediyesi sınırları içinde )  yöntemi yolu ile gerçekleştirilmektedir.

………..Belediyesi bu uygulamasıyla, İçişleri Bakanlığı’nca da tüm valilik ve belediyelere talimat olarak gönderilen B.050.ÖKM.0000011-12/410 şayili 26/02/ 2003 tarihli ‘kısırlaştır-asılat-yaşat’ genelgesine aykırı davranmıştır. Bu nedenle açıkça TCK nın 257/2. maddesi uyarınca görevi ihmal suçu oluşmuş ve memur üstünün yasaya uygun verdiği buyrukları geçerli bir neden olmadığı halde yapmamıştır.

Ekli fotoğraflar ve tanıklarımız durumun kim tarafından yapıldığını ispat etmektedir. Ortada açıkça TÜRK CEZA YASAMIZA göre görev ihmali suçu oluşmuştur ve oluşmaya da devam etmektedir. 5199 sayılı yasanın amir hükümleri ve valilik genelgeleri ihlal edilmektedir. Sayın savcılıkça re’sen dava açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Görevi kötüye kullanma

MADDE 257/2. – 

“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

2- Belediye köpekleri öldürmekle insan sağlığı için mücadele ettiğini düşünmekte olup öldürülen köpekler arasında insan sağlığına tehlike oluşturmayan, sahsımın bakımı altında bulunan köpekler de bulunmaktadır. 1 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan TCK nın 151/2 maddesine göre mala zarar verme suçu oluşmuştur ve sanığın asgari dört aydan başlayan hapis cezası ile cezalandırılması ve durumun adli sicil kaydına işlenmesi gerekmektedir : TCK 151/2 maddesine göre :

Mala zarar verme

MADDE 151. – 

“(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hâle getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne imza atmıştır. Bu sözleşme …tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali , üstelik sahipli hayvanların öldürülmesi açıkça suçtur. 2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.

1982 Anayasası madde 90/son :

 “ Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.”

Dolayısıyla bu yasalar tıpkı TBMM’den çıkmış yasalardan bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye devletimiz taraf olmakta diğer yandan da bu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.

EK : 2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkındaki Karar

EK  :  VALİLİK GENELGESİ

4- Türkiye imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Bu yasanın ilgili 6. maddesine göre sahipsiz ve güçten hayvanların itlafı değil korunması esas alınmıştır.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması

MADDE 6. – ………..

“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.”

Açık yasa maddesine rağmen ilgili belediye gerekli tedbiri katliam yaparak , toplu ölümlere neden olarak ve kamu vicdanını yaralayarak almaya devam etmektedir.

Ek : 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASI

Ayrıca bu yasaya göre her ilde yasa koyucunun hedefi olarak belirlediği VALİLİK BÜNYESİNDE il hayvanları koruma kurulu kurulmuş ve hayvanların korunması asıl hedef olarak belirlenmiştir. Buna rağmen hala eski usullerle bu toplu katliamlara devam etmek bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de yasalarını uygulamaktan imtina etmek anlamına gelmektedir. Yasa çıkalı bir yıldan fazla olmuştur.

5- Öte yandan belediyenin asıl hedefi temiz bir toplum oluşmasına yardımcı olmak iken ne yazık ki bu durumdan olumsuz etkilenen insanları, özellikle çocukları hiç düşünememektedir.

Ayakları bağlanarak tecavüz edilen onlarca köpek arasında kendi köpeğimin de bulunmaktadır. Avrupa Birliği’ne girmeye çalışan tüm dünyaya bu görüntüler ile ülkemiz rezil olmaktadır. Tüm yasalara rağmen devam eden bu toplu katliamdan sonra çevremizin güzel ve temiz görünmesi için iş başına gelen belediye sayesinde yollar can çekişen, zehir nedeniyle kusan ve kasılan köpek ve köpek cesetleri ile dolmaktadır. Bu durumun ise özellikle çocuk ruh sağlığı üzerinde oldukça olumsuz etkiler yapmakta olduğu aşikardır.

Gereğinin yapılmasını , konunun TCK ‘da düzenlenen ön ödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu ve belediye başkanlarının görevden alınma izninin içişleri bakanlığına duyurulmasını  , ilgili kişiler hakkında kovuşturma açılmasını , birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınarak sayın mahkemeye dava açılarak ivedilikle kovuşturmaya başlanılmasını talep  ederim. 13/09/2007

MÜŞTEKİ

Adres

Tel  : ( telefonunuzu mutlaka yazın ifadeniz için lazım olacaktır)

DELİLLER :

1- Sahipli köpeğime ait aşı karnesi , kayıtlar , zamanında beraber çekilmiş olduğumuz fotoğraflar ( Eklidir )

2- TCK 151/2

3- 5199 sayılı yasa ( Eklidir )

4- İçişleri bakanlığı genelgesi  ( Eklidir )

5- Valilik kanalıyla Çevre Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanlığınca il ve ilçelere gönderilen genelge ( Eklidir )

6- TCK’ nın ilgili maddeleri ( Eklidir )

7- 2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkındaki Yasa ( Eklidir )

8- Toplu itlaftan sonra çekilmiş tarihli ve bölgeyi de içine alan fotoğraflar

( Eklidir )

9- ( Varsa ) otopsi raporu  ( Eklidir )

10- Kanal D , İHA , Show TV muhabirlerinin olaydan hemen sonra çektikleri görüntüler ve basına konuyla ilgili yansıyan haberler

11- Tanıklar

……………… ( isim ve adresleri o yöredeki mühim kişiler olmasını sağlayınız)

SONUÇ VE İSTEM :

Hiçbir suçu olmayan eşeğin gözlerinin çıkartılması öncelikle insanlık suçudur ve bu kişinin akıl hastanesinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Olay tüm ülkede ve yurtdışında toplumsal infial yaratmıştır.

Gereğinin yapılmasını , konunun TCK da düzenlenen ön ödeme cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu, ilgili kişi hakkında kovuşturma açılmasını , birden fazla yasa maddesi ihlal edildiğinden cezaların içtimaının da dikkate alınarak sayın mahkemeye dava açılarak ivedilikle kovuşturmaya başlanılmasını talep ederim. 21/05/2007

Paylaş