…………….. CUMHURİYET SAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ        : …….
ŞÜPHELİLER   :1- …………..  BELEDİYE BAŞKANI
2- ZABITA MÜDÜRÜ
3- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
SUÇ            : TCK md 257 GÖREVİ İHMAL,
SUÇ TARİHİ    : ………

AÇIKLAMALAR

İçinde bulunduğumuz çağda, sadece bireyleri değil, devletleri de yükümlülük altına alan yeni kavramlar uluslararası norm niteliği haline gelmiştir. İnsan haklarıyla başlayıp, kadın hakları, çocuk hakları, çevre bilinci kavramların yanı sıra hayvan hakları da güncel hukuk mevzuatımıza dahil olmuşlardır. Bu anlamda Yasa Koycu 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 4. Maddesinde :

MADDE 4. — Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
Diyerek hayvan haklarına iliştin temel ilkeleri belirtmiştir.
Aynı maddenin J fıkrasında ise :
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.
Hükmü ile yöneticilere yükümlülüklerini bildirmiştir. Yine aynı anlamda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Koruma Kanunu ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği gereğince :
MAHALLİ İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 89 – İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkânlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır.Hükmü ile yasa koyucu yerel yönetimlere EMİR VERMİŞTİR.

Yasa Koycu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 6. Maddesinde ise :

MADDE 6. — Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.
Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.
Yasa ve yönetmeliklerin bu açık ve amir hükümleri bir yanda dururken, Yerel Yönetimlerin hayvanlara YAŞAM HAKKI TANIMAK, hayvan barınakları açmak, aşılamak, kısırlaştırmak gibi hizmetler şöyle dursun,  hayvanların kuduz olma İHTİMALİ ya da saldırgan olmaları gerekçe gösterilerek gizlice zehirlemek yoluna gittikleri ve toplu mezara gömdükleri MAALESEF  bilinen bir gerçektir.
Hatta yerel yönetimlerin tamamen duyarsız kalmaları nedeniyle bazı vatandaşların kendilerini korumak amacıyla hayvanları öldürüp bir kenara attıkları da görülmektedir.
Kanunlar, yöneticilere hayvanlara dokunmayın, kuduz salgını çıksın, insanlar hayvanlar tarafından ısırılsın dememektedir. Ama kanun, Yöneticilere Önlem al, Barınak Kur, Eğit ve Yaşam Hakkı Tanı demektedir.

Bir süreden beri ve en son ………. tarihinde ……… Belediyesince görevlendirilen kişilerce ……….. plakalı araçla dolaşarak, sahipsiz köpeklerin zehirli et verilmek suretiyle öldürüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Zehirlenerek öldürülen hayvanlar …………….. Belediyesinin oto parkının arkasındaki alana topluca gömüldüğü bildirilmektedir. ( Şahitler dilekçemizin ekindedir )

Öldürülen hayvan sayısı bir iki tane değil YÜZLERCE olarak ifade edilmektedir. Bu durum 5199 ve 3285 sayılı yasanın da YÜZLERCE KEZ İHLALİ ANLAMINA GELİR.
Bir beldede birkaç günde yüzlerce hayvanın zehirlenerek toplu mezarlara gömülmesi,
a)    O beldede hayvan bakımevi olmadığını
b)    Kısırlaştırma çalışmasının yapılmadığını
c)    Olayın kasıtlı ile ve organize bir şekilde gerçekleştiğini
d)    O Belde Yönetiminin GÖREVİNİ İHMAL ETTİĞİNİ gösterir
DELİLLER
Tanıklar
Gazete küpürleri
Fotoğraflar
vs her tür delil
SONUÇ  VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle, delillerin karartılmasının önüne geçilerek ivedilikle, söz konusu toplu mezarda bilirkişi incelemesi yapılarak, hayvanların ölüm nedenlerinin araştırılmasını, eylemi gerçekleştiren kişilerin yanı sıra bu kişilere kanuna aykırı emir veren amirlerin tespit edilerek haklarında dava açılarak cezalandırılmalarını ve ……………… Belediye Başkanı ve veteriner işleri müdürü hakkında ise TCK md 257 ve re’sen görülecek nedenlerle görevi ihmal suçu nedeniyle yargılanması için gerekli iznin alınmasını sayın makamınızdan vekaleten arz ve talep ederim.

Tarih:

ŞİKAYETÇİ
XXXXXX
……..
Paylaş