İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ·

ESAS· NO············· :·· 1998/603

KARAR NO··········· :·· 1999/832

HAKİM·················· :··· NURHAN EROL 23813

KÂTİP··················· :··· SERVET İZGİ

DAVACI············ :··· Basın Sitesi Adına Yönt. Kurl.Başkanı ….

VEKİLİ·················· :··· Av…..

DAVALI················ ….
DAVA·················· :···· HAKİMİN MÜDAHALESİ

DAVA TARİHİ······· :···· 6.05.1998

KARAR TARİHİ···· :···· 13.07.1999

···························
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda ;···

··

DAVACININ İSTEMİ :

Davacı vekili tarafından verilmiş dava dilekçesinde; davalının bir süredir evinde köpek beslediğini, çevre dairelere gürültü apartmana ise pislik ve koku şeklinde yansıyan bu davanın KMK 18/1 md.sine aykırı olduğunu durumun davalıya ihtarname ile bildirildiği halde davalının akte aykırılığının devam ettiğini açıklayarak rahatsız edici hususun giderilerek yönetim planına uyulmasının sağlanması için Hakimliğin müdahalesine, masraf ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini istemiştir·

DAVALININ YANITI :

Davalı vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde; iddiaların yersiz olduğunu açıklayarak davanın reddini talep etmiştir.·

DELİLLER VE GEREKÇE :

Davacı site yönetiminin iddiası davalının köpeğinin havlayarak çıkarttığı gürültü ve bahçede yaptığı tahribat ve pisliğin rahatsızlık yarattığıdır.·

Davalı yan da köpeğin cinsi, bulunduğu dairenin konumu ve köpeği eğitimli oluşu bahçeye başka hayvanların da girdiği köpeğin rahatsızlık ve zarar verilmediğini ileri sürerek savunmada bulunmuştur.·

İnsanlar evlerinde evcil hayvan beslemekte özgürdür. Ancak ortak bina ve alanları başkaları ile paylaştıklarında diğer bina sakinlerine rahatsızlık vermemelidir.·

Mahkemece uzman veteriner ile birlikte davaya konu köpeğin cinsi, yapısı, eğitimi, bulundurulduğu yerin konumu ve zarar verip vermediğinin anlaşılması için mahallinde keşif yapılmıştır. Yapılan keşifte gözlendiği üzere köpeğin keşif boyunca yabancılara dahi havlamadığı sakin olduğu çimenlerde bir zarar izi bulunmadığı bahçe tellerinin muhafazalı olmadığı tespit edilmiştir.·

Köpeğin yaşadığı daire bahçe ile hemzemin olup balkon kapısında bahçeye çıkarıldığı zaman binanın koridor ve cümle kapısı ile ilgisinin olmayacağı görülmüştür.·

Veteriner bilirkişi raporunda dava konusu köpeğin cinsi ve eğitimi nedeniyle gürültü yapmayacağı zarar da vermediği belirtilmiştir.·

Davacı yan tanıkları köpeğin evde yalnız olduğu için havladığını tanığın biri de sahibinin eve geç geldiğini tahminen de o saate kadar köpeğin yalnız kalamayacağını söylemiştir. Davacı tanıklarının bulundukları dairelerin konumu da sorulduğunda köpeğin bulunduğu daireye uzak oldukları daha çok köpeğin havladığı yolunda başkalarının şikayetini duyduklarını söylemişlerdir.·

Davalı tanıklarından biri köpeğin bulunduğu dairenin karşısında bulunan dairede tüm gün evde (işi nedeniyle) oturmaktadır, diğeri ise üst katındaki dairede oturmaktadır. Her iki tanıkta köpeğin havlayarak rahatsızlık vermediğini sesini hiç duymadıklarını söylemişlerdir.·

Davacı yan tanıklarının dairelerinin konumu nedeniyle daha çok başkalarından duyduklarını aktardıkları kanaatine varılmıştır.·

Köpeğin cinsi, durumu, uzman bilirkişinin raporu, bulunduğu dairenin hemzemin oluşu, tanık beyanları ve keşifte gözlendiği üzere davacı yan köpeğin katlanılmaz bir rahatsızlık ve zarar yarattığını ispatlayamadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.·

Yukarıda açıklanan nedenlerle;·

HÜKÜM :

1- Davanın reddine, yapmış olduğu masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,

2- 600.0000- TL. karar harcının davalıdan tahsiline,

3- Davalı tarafından yapılmış 25.900.000,- TL. yargılama masrafının davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

4- Davalı kendisini vekil ile temsil ettirmiş bulunduğundan takdir olunan 7.000.000,- TL. ücreti vekaletin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

Taraf vekillerinin yüzlerine karşı Yargı yolu açık olmak üzere karar verildi. 13.07.1999

iSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No : 98/603 E.

Davalı······ : K. E.

Davacı····· : Basın Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı

··················

Konu····· : Basın Sitesi Yanarsu Sokak No.5 A Blok D.3 Etiler adresinde beslenen

················ İrlanda Setleri ırkı köpekle ilgili apartman yönetimince yapılan şikayetin

················ tarafımca incelenmesi ve bilirkişi raporunun hazırlanması.··

Bilirkişi· :·· Teoman ASLAN·
·

·BİLİRKİŞİ RAPORU
························

Tarafıma tevdi edilen hazırlık 1998/603 nolu dosya müracaatı ve mahallinde yapılan inceleme sonucu Basın Sitesi Yanarsu Sokak No.5 A Blok D.3 Etiler/İstanbul adresinde beslenen ve Kadir ERHAN’ın sahibi olduğu İrlanda Setleri ırkı köpeğin çevre dairelere gürültü, apartmana ise pislik ve koku oluşturduğu, bu şekilde etrafa rahatsızlık verdiği bu nedenle köpeğin apartmandan uzaklaştırılması tarzındaki talepleri üzerine Sayın Mahkemenizce istenen bilirkişi tesbitinde ;···

1- Şikayet konusu olan köpeğin daire kapı zili çalındığında ve daire içine girildiğinde kesinlikle havlamadığı, saldırgan olmadığı ve sahibini kıskanmadığı,···

2- Şikayetçilerinde katıldığı tesbitlerde Bloğu çevreleyen tellerin toprağa yakın bağlantılarının kopartılmış olduğu ancak bunun bir köpek tarafından yapılmasının mümkün olmadığı,···

3- Bahçede tesbit anında köpek dışkısına rastlanmadığı ve çimlerde köpek tarafından yapılmış bir tahribat olmadığı,···

4- Köpeğin sahibiyle çok sıkı bir bağ içinde olduğu ve sahibinin komutlarını tam olarak algıladığı,·

5- Binanın konum olarak tek bir yapı olmasına rağmen 3’lü yıldız Bloktan oluştuğu ve şikayet konusu köpeğin şikayetçi olan (tanık olarak dinlenilmesi istenen) şahısların olduğu blokla ilişkisinde yalnızca bina girişi ve asansörün ortak kullanım alanı olduğu, köpek besleyen şahsın A Blokta, şikayete tanık olanların ise B ve C Bloklarda bulunduğu görülmüştür. Köpek sahibi daire olarak giriş dairede olup, binaya ait bu daireler dublekstir. Köpeğin sesinin daha çok aynı koridoru ve bloğu kullanan dairelerce duyulup, rahatsızlık verebileceği düşünülürse bu koridor komşularından herhangi bir olumsuzluk belirtilmemiştir. Ayrıca sahibinin, köpeğinin sokağa çıkış ve eve girişini kendi dairesinin balkon kapısından yaptığı dolayısıyla, köpeğin sokağa giriş ve çıkışlarında apartman sakinleriyle temasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.·

6- Mahallinde yapılan tetkik esnasında köpeğin önünde köpek sahibiyle oluşturulan topluluğa rağmen köpek tarafından hiçbir şekilde sesli ve saldırgan tepki oluşmamıştır.·

7- Şikayet konusu köpeğin sağlık karnesinde aşılarının ve paraziter tedavilerinin tam yaptırıldığı, periyodik olarak kontrollerinin devam ettirildiği görülmüştür.·

Neticede şikayete konu köpeğin şikayet edildiği gibi binada herhangi bir şekilde apartman sahiplerini rahatsız edici davranışları ve kokuya neden olmadığı kanaatine varılmıştır.·
·

Teoman ASLAN
Veteriner Hekim
Dip.No: 238·

·T.C.

Y A R G I T A Y

18.Hukuk Dairesi··

ESAS················· KARAR

1999/13332······· 1999/15119·
·

YARGITAY İLAMI·
·

Mahkemesi············ : İstanbul 4.Sulh Hukuk Mahkemesi

Tarihi····················· : 13.07.1999

Nosu······················ : 1998/603 – 1999/832

Davacı··················· : Basın Sitesi Yön.Kur.Başk.

································· Vekili Av.

Davalı···················· :· K.E.

Dava dilekçesinde apartmanda köpek beslenmesinin yasaklanması için Hakimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.·

····························· YARGITAY KARARI·

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.·

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 23.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.·

····· Başkan················· Üye······················· Üye················ Üye·························· Üye

Alparslan Nazlıoğlu····· S.Erçoklu···· V.Canbilen········ H.Tutar·············· M.E.Germeç

 

·
Kararlaştırıldı.

Paylaş