Çanakkale’nin Küçükkuyu beldesinde 2007 yılı Mayıs ayında yaşanan bir olayın gazeteye yansıması sonucu ilgili makamlara yapılan başvuru örneği

 

ÇANAKKALE  İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ ve ÇANAKKALE İL HAYVANLARI KORUMA KURULUNA   ,

İHBARDA

BULUNAN   : Av.Ahmet Kemal Şenpolat

ŞÜPHELİ    : Huseyin Kaymakcı

Adatepe Köyü –

KÜÇÜKKUYU Çanakkale

KONUSU    : 23/4/2007 tarihli Hürriyet gazetesi haberi sonucu aşağıda fotoğrafları verilen isminin Hüseyin Adatepe olduğunu tespit ettiğimiz kişi hakkında 5199 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliği  uyarınca idari para cezası verilmesi istemi ve bu konuda tarafımıza bilgi verilmesi istemi

SUÇ DAYANAĞI  : Ekte fotoğrafı görülen hayvanın ( köpeğin )

………. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası ve yönetmeliği

SUÇ DELİLİ   : 23 Nisan 2007 Hürriyet gazetesi yayılanan görüntü ve  haberler

AÇIKLAMALAR  :

1- Aşağıda fotoğraflarını ve haberini sunduğumuz motorsiklet maliki Çanakkale ili Adatepe Köyü mukimi Hüseyin Kaymakçı Küçükkuyu beldesinden geçerken köpeğini motorasikeltinin arkasına bağlamış ve son sürat aracını kullanarak onu öldürmeye teşebbüs etmiş , işkenceye maruz bırakmıştır. Olay görsel medyaya ve haberlere yansımasıyla dram boyutuna gelmiştir. Hayvan sahibininin sadece malik olmakla bir cana dilediğini yapabilmesi ne yasal olarak ne vicdanen mümkün değildir.

ImageDosya içinde bulunan fotoğraflar , basın mensuplarının olaydan hemen sonra çektikleri görüntüler ve olaydan sonra gazetenin haberi ile ortaya çıkan tanıklarımız vasıtasıyla şüphelinin ismi ve adresi tesbit edilmiştir.

2- Ekli haber ve aşağıdaki fotoğraftlardan da görüldüğü üzere 5199 sayılı yasanın amir hükümleri , ilgili yönetmeliği ve İçişleri bakanlığı valilik genelgeleri açıkça ihlal edilmiştir.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6387859.asp?gid=184

5199 sayılı Hayvanları koruma kanunun 14. maddesine göre ;

MADDE 14. – Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak,  bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır.

2–Ayrıca Türkiye 20.10.2003 tarihinde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne  imza atmıştır. Bu sözleşme …tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere Anayasamızın 90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir. Tüm bu somut yasa maddeleri varken görev ihmali , üstelik sahipli hayvanların öldürülmesi açıkça suçtur. 2003/6168  Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkındaki yasaya Türkiye 28.08.2003 tarihinde imza atmış ve bu sözleşme 20.10.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasamızın  90/son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler yasa hükmündedir.

Image1982 Anayasası madde 90/son :

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.”

Dolayısıyla bu yasalar tıpkı TBMM’den çıkmış yasalardan bir farkı yoktur. Hem bir yandan böyle uluslararası sözleşmeye devletimiz taraf olmakta diğer yandan da bu idari makamlarımızca göz ardı edilmeye çalışılmaktadır. Kaldı ki bununla ilgili olarak İçişleri bakanlığınca tüm valiliklere ve belediyelere bilgi verilmiştir.

3- Türkiye imzalamış olduğu bu uluslararası sözleşmeden sonra 24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASINI meclisten geçirerek yasalaştırmıştır. Durumdan Küçükkuyu belediye başkanı Dr Yusuf Bey ’in de bizzat haberi vardır.

4- Öte yandan Avrupa Birliği’ne girmeye çalışan ülkemiz tüm dünyaya bu görüntüler ile ülkemiz rezil olmaktadır. Amacımız bir kişinin para cezası alarak vicdanlarımızın rahatlaması değil , ülkemizin bu ayıp arkasında durmadığını göstermesi , idari makamların yasa ile kendilerine verilmiş yetkilerinin de kullanıp kullanmamakta tereddütte olup olmadıklarını öğrenmek ve yasaların uygulanmasıdır.

DELİLLER :

1. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği
2. Hürriyet  Gazetesi muhabirlerinin olaydan hemen sonra çektikleri görüntüler ve 23/7/2007 tarihli haber internet sitesi

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ,  bu fiile karışmış tüm ilgililer hakkında gereğinin yapılmasını , olaya karışan diğer faillerin bulunmasını , ilgili kişiler hakkında 5199 sayılı yasaya göre idari para ceza verilmesini  insani ve vicdani ölçüler içinde,  gereğinin yapılması hususunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu  Kanunu gereği en kısa zamanda tarafımıza bu  kişiye ceza verilip verilmediği ,

ceza verilmedi ise gerekçesi ile detaylı olarak yanıt verilmesini,  saygılarımızla arz ederiz.  emir ve müsadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İHBARDA  BULUNAN

AV. AHMET KEMAL ŞENPOLAT

( HAYTAP ) Hukuk Danışmanı

Vatandaşlık no : 409 242 286 30

Dağıtım:  Çanakkale Valiliği İl Hayvan Koruma Kurulu

Çanakkale Belediye Başkanlığı

Adatepe Köyü Muhtarlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı

Basın kuruluşları

Ek :

HÜRRİYET GAZETESİ 23/4/2007 tarihli haber ve fotoğraflar:

Köpeğe eziyet        23 Nisan 2007

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde köpeğini motosikletinin arkasına iple bağlayarak yolculuk eden bir kişi objektiflere takıldı.

Sahibi gaza bastıkça sevimli köpeğin ona yetişebilmek için soluğu kesilene kadar mücadele etmesi görenlere ‘bir canlıya böyle eziyet edilir mi’ dedirtti.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6387859.asp?gid=184

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME YASASI İLGİLİ MADDELERİ :

Bilgi edinme hakkı

· MADDE 4.- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.

Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 5.- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki· her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yüküml Bilgi veya belgeye· erişim

MADDE 10.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.

Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;

a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini,

b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini,

c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, sağlarlar.

Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır.

Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.

Bilgi veya belgeye· erişim süreleri

MADDE 11.- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi onbeş iş günü içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

Başvuruların cevaplandırılması

MADDE 12.- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir.

İtiraz usulü

MADDE 13.- Bilgi edinme istemi 16 ve 17 nci maddelerde öngörülen sebeplerle reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi onbeş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler.

Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur.

Ceza hükümleri

MADDE 29.- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.

Paylaş