5199 sayılı yasa değişene kadar bu !

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28 inci Maddesindeki idari para cezalarının 2015 yılında uygulanacak miktarları

Cezanın mahiyeti İdari para cezası

(.-TL)

4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına 499

5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve

yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına 97

5 inci maddenin yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına 332

6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.002

7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına 332

8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına 16.765

8 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına 2.009

9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 499

Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına 2.009

10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 1.673

11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara 2.511

11 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına 2.511

12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.002

12 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.511

13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına 1.002

13 üncü madde hükümlerine aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi halinde öldürülen hayvan başına 2.511

14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara 499

14 üncü maddenin (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına 5.026

RTÜK’ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına

maddenin ihlal edildiği her ay için 10.056

21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 499

22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına 1.171

Paylaş